ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αξιότιμε Κε/Κα
 
Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. Αττικής  (ΠΚΕ ΟΤΕ) προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του θέματος, όπως περιγράφεται αναλυτικά  στην κατωτέρω  παράγραφο «Αντικείμενο προμήθειας, μετά από έρευνα αγοράς και διαπραγματεύσεις και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή μεταξύ των αποδεκτών προσφορών.
 
Αντικείμενο της προμήθειας
 
Αντικείμενο της παρούσας προμήθειας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
 
Α/Α Περιγραφή Υπηρεσιών Χρόνος  παροχής υπηρεσιών Τιμή μονάδος
(€)
1 Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης 12 μήνες €/μήνα
2 φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου 12 μήνες €/μήνα
3 Φυσική παρουσία/επίβλεψη για ταμειακές υποχρεώσεις   48 επισκέψεις €/επίσκεψη
 
*οι υπηρεσίες θα παρέχονται για το χρονικό διάστημα ενός έτους (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). Το ΠΚΕ ΟΤΕ Ν.Α.  διατηρεί το δικαίωμα για μονομερή επέκταση ενός επιπλέον έτους με τους ίδιους όρους και οι ανώτατες τιμές θα είναι της αρχικής σύμβασης.
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν και να υποβάλουν τα ακόλουθα :
1.   Άδεια Λογιστή Α’ τάξης.
2.   Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ανωτέρω αντικείμενο. 
3.   Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ.
 
Τρόπος Υποβολής προσφορών:
Η προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και Οικονομική Προσφορά για παροχή υπηρεσιών λογιστή στο ΠΚΕ ΟΤΕ Αττικής», στη γραμματεία του ΠΚΕ ΟΤΕ  (Δ/νση 3ης Σεπτεμβρίου 110 ,  τηλ. 210 8253303),  στις 26/10/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 08:00 έως 14:00.